Graffitti_Paris-Reykjavik 2013_20130708_P7081437
Paris